Okuma Süresi: 3 dk.

Panorama Yazarları İçin Notlar

Ne Gönderebilirim?

Uluslararası İlişkiler disiplini kapsamına girebilecek teori, yöntem, güvenlik, strateji, jeopolitik, uluslararası hukuk, dış politika, diplomasi, uluslararası ekonomi politik, siyasi tarih, enerji, çevre, kaynaklar, uluslararası politika gibi konular ile uluslararası ilişkilerin farklı yönlerden düşünülmesine katkı saplayacak şekilde siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk, tarih, felsefe, din bilimleri, ekonomi ve yönetim gibi farklı disiplin ve alanlardan yazılara yer verilecektir.

Panorama‘ya yazı sunmak için belli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Katkıda bulunmayı düşünen ve planlanan çalışmanın uygunluğu konusunda bilgi edinmek isteyenler [email protected]adresine yazarak, görüş sorabilirler.

Ne Kadar Uzunlukta Yazmalıyım?

Panorama, farklı türde çalışmalara yer vermektedir. Hazırlanan yazının türüne göre aşağıdaki limitlere uyunuz:

Görüş: 750-1500 kelime aralığında;

Analiz: 3000-5000 kelime aralığında;

Kitap Değerlendirmesi: 400-800 kelime aralığında;

Rapor, izlence, yorumlu okuma listesi, ders notları: Gerektiği kadar.

Burada belirtilmeyen türlerde katkı için lütfen [email protected] adresine yazarak, görüş sorunuz.

Nasıl Yazmalıyım?

Görüş yazıları kısmındayukarıda belirtilen alanlarda uluslararası ilişkiler ile ilgilenen genel kamuoyuna hitap edecek şekilde kaleme alınmış, belirli bir soru etrafında şekillenmiş ve/veya belirli bir konuya odaklı akademik değerlendirme yazılarına yer verilmektedir. Deneme vb. edebi yazılar ve genel kişisel görüş açıklayan yazılar kabul edilmemektedir.

Analiz kısmında yukarıda belirtilen alanlarda uluslararası ilişkiler disiplini ile eğitim alan ve/veya disiplinle ilgili belli oranda bilgi sahibi kişilere hitap edecek şekilde kaleme alınmış, belirli bir araştırma sorusu ve/veya konuyu akademik olarak derinlemesine inceleyen, yorumlayan ve özgün katkı yapan inceleme ve araştırma yazılarına yer verilmektedir. 

Her iki türdeki yazıların anlaşılır ve basit bir Türkçe ile yazılması; uzun cümleler ve yoğun disiplin terminolojisinden kaçınılması tercih edilmektedir. Yazıların ele alınan konunun uzmanı ve/veya öğrencisi olmayan kişilere de hitap edeceği unutulmamalı, genel kamuoyu bilgisinde olmayan terminoloji ilk geçtiği yerde basitçe tanımlanmalı veya okuyucu tanımın bulunabileceği bir kaynağa yönlendirilmelidir. 

Türkçe karşılığı olan yabancı dillerden aktarılan kavram ve kelimeler için mutlaka Türkçe karşılıkları kullanılmalı, gerekli olduğu düşünülüyorsa, parantez içinde yabancı dillerdeki karşılıkları italikolarak verilmelidir.

Görüş türündeki yazılarda açıklama dipnotu veya referans dipnot kullanımından kaçınılmalı, çok gerekli olması halinde metin içinde az sayıda APA tarzında referans verilmeli, metnin sonuna kaynakça eklenmelidir. 

Analiz türündeki yazılarda açıklama dipnotu kullanılabilir. Referans dipnot kullanılmamalı, referanslar metin içerisinde APA tarzında verilmeli, metnin sonuna kaynakça, başına en fazla 400 kelimelik özet eklenmelidir.

Günlük yayınlar ile kısa çevrimiçi (online) raporlara metin içerisinde köprü bağlantı (hyperlink) verilmeli, bu tür kaynaklar ayrıca kaynakçaya eklenmemelidir. Ele alınan konuyla ilgili daha önce Panoramaveya Uluslararası İlişkilerdergisinde yayınlanmış yazılara köprü bağlantı verilmesine gayret gösterilmelidir. 

Kaynakçada, metin içerisinde köprü bağlantı verilemeyen akademik kaynaklar (kitap ve makaleler) APA tarzında listelenmeli; çevrimiçi erişime açık kaynaklar için köprü bağlantı kullanılmalıdır. 

Hangi Formatı Kullanmalıyım?

Panorama’ya gönderilecek yazılar Times New Roman12 font, 1,5 aralık olarak hazırlanmalı ve sadece elektronik olarak .doc veya .docx formatında teslim edilmelidir. Pdf formatında gönderi kabul edilmemektedir.

Gönderilecek tüm yazılar için dosyada sırasıyla başlıkyazar(lar)ın ad soyadı, ana metin, (varsa) kaynakça ile sonuna yazar(lar)ın kısa özgeçmişi bulunmalıdır, ayrıca yazar(lar)ın fotoğrafı eklenmelidir. 

Özgeçmiş yazarı tanıtan en fazla 100 kelime uzunluğunda düz yazı formatında olmalıdır. 

Yazıları içerisinde yayınlanmasını düşünülen görsel, tablo, şekil vb. ekler jpeg veya png formatında yüksek çözünürlüklü olarak metnin sonuna eklenmelidir. 

Değerlendirme Süreci

Panorama’ya gönderilen yazılar, öncelikle yayına uygunluklarının değerlendirilmesi için Yayın Kurulu’na gönderilir. Yayın ile ilgili yazışmalar Yayın Koordinatörlüğü tarafından takip edilir.

Daha önce başka bir mecrada yayınlanmış yazılar Panorama’da yayımlanmamaktadır. Daha önce yayınladığınız bir yazı ile benzer bir konuda yazı göndermeyi planlıyorsanız, Panorama’ya iletilen yazı, daha önce yayımlanan yazınızın genişletilmiş hali olabilir, ancak yeterli oranda farklılık oluştuğu Yayın Kurulu tarafından tespit edilmelidir. 

Daha önce başka bir dilde yayımlanmış yazılar Türkçe’ye çevrilerek Panorama’da yayımlanabilir. Çeviri olarak gönderilen yazıların orijinalleri mutlaka bir açıklama notu ile belirtilmelidir. 

Panorama ile eş zamanlı olarak başka bir mecrada yayın yapılabilmektedir. Bunun için önceden Panorama editörlerinin onayı alınmış olmalıdır. Yazının eş zamanlı yayımlanacağı diğer mecranın bilgisi yazının başında belirtilmeli ve diğer mecrada da Panorama’da eş zamanlı yayınlandığı bilgisi eklenmelidir.

Bir yazının önceden onay alınmadan başka bir mecrada eş zamanlı veya önceden yayımlandığı tespit edilirse, bu yazı Panorama sayfasından kaldırılır. Yazının Panorama’dan önce başka bir mecrada yayımlanmaması sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazar(lar) eş zamanlı yayın için zamanlama planı yaparken Panoramaeditöryal sürecini göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Yayımlanmasına karar verilen yazılar editöryal düzenlemeleri takiben onay için yazar(lar)a iletilir. Yazar(lar)ın en çok 7 gün içerisinde metinde yapılan düzeltmelerin kontrolünü yaparak, editörler tarafından istenen değişiklikler ile eklemeleri yaparak, yazının son halini yayın koordinatörlerine iletmeleri gerekir.

Yazının son versiyonu üzerinde yazar(lar)ın metin tasarımında öne çıkartılacak 3-4 cümleyi işaretlemeleri ve daha önce göndermemişlerse, yayımda kullanılmak üzere yüksek çözünürlüklü bir fotoğraflarını göndermeleri gereklidir.

Metinlerin son hali üzerinde anlam değişikliğine neden olmayan küçük düzeltmeler ile başlık ve ara başlık ekleme konusunda Yayın Kurulu yetkilidir.

Son kontrollerin yapılması ile yayıma hazır hale gelen yazı yayım sırasına alınır ve yayımlandığında yazar(lar)ına bilgilendirme yapılır. Yazılarınızın yayınlanma süresi sırada bekleyen yazı yoğunluğuna bağlıdır.